Technická anylýza

Matematické indikátory v obchodovaní

Matematické metódy obchodovania ponúkajú objektívny pohľad na cenovú aktivitu. Pomáhajú vytvoriť si názor na smer a pohyb ceny v čase, zmenšiť strach a vyhnúť sa častému obchodovaniu. Okrem toho tieto metódy ponúkajú signály cenových pohybov skôr, než nastanú.

Nástroje používané v matematických metódach obchodovania sú kĺzavé priemery a oscilátory. (Oscilátory sú obchodné nástroje, ktoré ukazujú, kedy je mena prekúpená alebo prepredaná). Hoci existuje nespočetné množstvo matematických indikátorov, my si predstavíme tie najdôležitejšie:

 1. jednoduchý a exponenciálny kĺzavý priemer (SMA a EMA),
 2. moving Average Convergence-Divergencia (MACD - divergencie a konvergencie kĺzavých priemerov),
 3. Bollingerove pásma (Bollinger Bands),
 4. parabolický systém, Stop-and-Reverse (SAR - zastavenie a opačný pohyb),
 5. index RSI (Relative Strength Index - index relatívnej sily).

Kĺzavý priemer

Kĺzavý priemer je priemer pohybujúcej sa množiny cien vypočítaný za určitý počet dní. Kĺzavý priemer uľahčuje vizualizáciu trhových trendov, pretože odstraňuje, alebo aspoň minimalizuje, denný štatistický šum. Ide o bežný nástroj technickej analýzy a používa sa buď sám o sebe, alebo ako oscilátor.

Existuje niekoľko typov kĺzavých priemerov, my sa pozrieme len na dva z nich: jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) a exponenciálny kĺzavý priemer (EMA).

 1. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA)
  • Definícia

   Jednoduchý kĺzavý priemer je aritmetický priemer cien. Počíta sa ako súčet ceny v každom intervale, ktorý sa potom vydelí súčtom počtu intervalov zahrnutých do kĺzavého priemeru. Napríklad sčítaním uzatváracích cien nástroja za posledných 25 dní a vydelením počtom 25 dostaneme 25 denný kĺzavý priemer.

   Hoci je denná uzatváracia cena najčastejšie cenou, z ktorej sa kĺzavé priemery počítajú, priemer možno tiež počítať zo strednej ceny alebo z denného priemeru ceny high, low a uzatváracie ceny.

  • Výhody

   Kĺzavý priemer je vyhladzujúci nástroj, ktorý ukazuje základný trend trhu.

   Je to jeden z najlepších spôsobov, ako zistiť silu dlhodobého trendu a pravdepodobnosť zmeny jeho smeru. Ak kĺzavý priemer smeruje nahor a cena je nad ním, prechádza cenný papier vzostupným trendom. Naopak kĺzavý priemer naklonený smerom dole s cenami pod ním zvyčajne značí klesajúci trend.

  • Nevýhody

   Tento indikátor ceny skôr nasleduje, než že by ich predbiehal. Signály vznikajú až po novom pohybe, udalosti či začiatku trendu, nie skôr. Preto môže viesť k trochu neskorému nástupu do obchodu.

   Je kritizovaný, pretože dáva každému intervalu rovnakú váhu. Niektorí analytici veria, že väčšiu váhu by mali mať menej vzdialené cenové pohyby.

  • Príklad

   V nasledujúcom grafe vidíte príklady dvoch jednoduchých kĺzavých priemerov - päťdňového (červená čiara) a dvadsaťdenného (modrá čiara).

 2. Exponenciálny kĺzavý priemer (EMA)

  Exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) je vážený priemer cien, ktorý dáva väčšiu váhu na najaktuálnejší dátový bod.

  • Charakteristika

   Váha, ktorá sa pre poslednú cenu použije, závisí na zadanej perióde kĺzavého priemeru. Čím kratšia perióda EMA, tým väčšiu váhu má posledná cena.

   EMA sa dá určiť dvoma spôsobmi: ako percentuálny priemer EMA, kde analytik určí percentuálnu váhu poslednej ceny v perióde, alebo priemer EMA založený na perióde, kde analytik zadá periódu a váha každej periódy sa počíta vo vzorci. Druhý menovaný sa používa častejšie. Hlavné výhody v porovnaní s SMA

  • Hlavné výhody v porovnaní s SMA

   Keďže kladie EMA väčší dôraz na aktuálnejšie informácie, umožňuje technickým obchodníkom reagovať rýchlejšie na zmeny v posledných cenách.

   Na rozdiel od jednoduchého kĺzavého priemeru sa vo výpočte EMA používa každá predchádzajúca cena v dátovej sérii. Zatiaľ čo vplyv starších dátových bodov sa znižuje, nikdy úplne nezmizne. To platí bez ohľadu na zadanú periódu priemeru EMA. Vplyv starších dát u kratších priemerov EMA miznú rýchlejšie než u dlhších, ale znovu zdôrazňujeme, že nikdy nezmizne úplne.

  • Príklad

   V nasledujúcom grafe vidíte rozdiel medzi priemerom SMA (modrá čiara) a EMA (zelená čiara) za dvadsaťdňovú periódou.

MACD (Moving Average Convergence-Divergence)

Indikátor MACD sa používa na identifikáciu pohybujúcich sa trendov.

 • Výpočet

  Počíta sa odčítaním exponenciálneho kĺzavého priemeru s dlhšou periódou od exponenciálneho kĺzavého priemeru s kratšou periódou Najčastejšie používanými hodnotami vo výpočte MACD sú 12 dňové a 26dňové priemery EMA.

  Z tohto rozdielu sa spočíta kĺzavý priemer 9 periód, ktorému sa hovorí "signálna čiara".

  MACD = [12 dňový kĺzavý priemer - 26dňový kĺzavý priemer]> exponenciálny vážený indikátor

  signálna čiara = kĺzavý priemer (MACD)> priemerný vážený indikátor

 • Interpretácia

  Vďaka exponenciálnemu vyhľadeniu je indikátor MACD rýchlejší v sledovaní najaktuálnejších zmien v cene, ako je signálna čiara. Preto

  ak MACD pretne signálnu čiaru, je rýchlejší kĺzavý priemer (12 dňový) vyšší, než je miera zmeny pomalšieho kĺzavého priemeru (26denného). Obvykle ide o signál k nákupu indikujúci, že ceny budú pravdepodobne stúpať.

  Naopak, ak je MACD pod SIGNÁLNOU čiarou, ide o signál na predaj, ktorý predpovedá chystajúce sa otočenie trendu.

 • Príklad MACD

  V nasledujúcom grafe vidíte príklad indikátora MACD. Indikátor MACD je vyznačený zeleno a signálna čiara modro.

Bollingerovo pásmo

Bollingerovo pásmo vyvinul John Bollinger na začiatku osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Používajú sa k identifikácii cenových vrcholov a dňa. Bollinger chápal potrebu dynamických, prispôsobujúcich sa obchodných pásom, kedy sa ich rozostup líši v závislosti na volatilite cien. Počas obdobia vysokej volatility sa Bollingerove pásma rozširujú, preto dávajú viac priestoru. Počas obdobia nízkej volatility sa zužujú, aby udržali ceny medzi svojimi hranicami.

 • Výpočet

  Bollingerove pásma sa skladajú zo sady Troch kriviek zakreslených vo vzťahu k cenám.

  Stredná krivka predstavuje strednodobý trend. Tomuto účelu obvykle slúži dvadsaťdňový jednoduchý kĺzavý priemer (SMA).

  Horná hranica pásma je rovnaká ako stredná krivka, ale je posunutá nahor o dve štandardné odchýlky, čo je vzorec, ktorý meria volatilitu a ukazuje, ako sa ceny líšia od skutočnej hodnoty.

  Dolná hranica je opäť rovnaká ako stredná krivka, ale je posunutá o dve štandardné odchýlky dole tak, aby zodpovedala volatilite trhu.

  Bollingerove pásma vytvárajú pásmo cenového rozpätia, určitú relatívnu mierka, ktorá meria, kde je aktuálna cena z pohľadu pásma.

  Dolné Bollingerovo pásmo = SMA - 2 štandardné odchýlky

  Horné Bollingerovo pásmo = SMA + 2 štandardné odchýlky

  Stredné Bollingerovo pásmo = 20denný jednoduchý kĺzavý priemer (SMA).

 • Interpretácia

  Pravdepodobnosť ostrého úniku cien sa zvyšuje, keď sa pásma zužujú.

  Ak sa ceny neustále dotýkajú hornej hranice Bollingerovho pásma, považuje sa nástroj za prekúpený a môže to znamenať signál na predaj.

  Naopak ak sa ceny stále dotýkajú dolnej hranice pásma, považuje sa cenný papier za prepredaný, čo je signálom na nákup.

 • Príklad Bollingerových pásiem

  V nasledujúcom grafe vidíte Bollingerovo pásmo na indexe S & P 500 zakreslené na zeleno.

Parabolický systém, Stop-and-Reverse (SAR)

Parabolický systém SAR je efektívnym nástrojom investora, ktorý pôvodne vypracoval J. Welles Wilder vo chvíli, keď ostatné systémy sledovania trendu zlyhávali.

 • Popis

  Parabolický systém SAR je obchodný systém, ktorý vypočítava hodnotu možných pokynov "trailing stop-loss" v trendujúcom trhu. Graf s týmito bodmi sleduje cenový pohyb vo forme po sebe idúcich bodiek, ktoré sa parabolicky posúvajú.

 • Interpretácia

  Akonáhle je parabola pod cenou, ide o nákupný signál.

  Vo chvíli, kedy sa parabolický bod zobrazí nad cenou, je to predajný signál.

  Bodky sú doporučenými hodnotami "stop-loss" pre danú pozíciu. V býčom trende by mala byť realizovaná dlhá (nákupná) pozícia s trailing stop-lossom, ktorá sa pohybuje každý deň smerom hore až do doby, kým ju neaktivujú padajúce ceny. V medveďom trende by mala byť realizovaná krátka (predajná) pozícia s trailing stop-loss, ktorá sa pohybuje každý deň smerom dole až do doby, kým ju neaktivujú rastúce ceny.

  Parabolický systém funguje údajne najlepšie počas trendov. Pomáha obchodníkom relatívne skoro zachytiť nové trendy. Ak sa nový trend nerozbehne, parabola sa rýchlo presunie z jednej strany ceny na druhú, takže vygeneruje signál stop a potom opačný signál, takže obchodník vidí, kedy má pozíciu uzavrieť a otvoriť pozíciu opačnú.

 • Príklad štúdie parabolického systému SAR

  Príklad štúdie parabolického systému SAR

Index RSI

Index RSI vyvinul J. Welles Wilder ako systém, ktorý poskytuje práve nákupné a predajné signály v meniacom sa trhu.

 • Definícia

  Index RSI vychádza z rozdielu medzi priemerom uzatváracích cien za dni, kedy bola uzatváracia cena nad cenou otváracia, oproti priemeru uzatváracích cien v dni, kedy bola uzatváracia cena pod cenou otváracia, to všetko na perióde 14 dní. Táto informácia je premenená do hodnôt od 0 do 100.

  Akonáhle je priemerný prírastok vyšší ako priemerný úbytok, index RSI rastie, a akonáhle je priemerný úbytok vyšší ako priemerný prírastok, RSI klesá.

 • Interpretácia

  RSI sa zvyčajne používa na potvrdenie existujúceho trendu. Vzrastajúci trend je potvrdený, ak sa hodnota indexu RSI pohybuje nad 50, klesajúci trend je potvrdený, ak sa hodnota pohybuje pod 50

  Indikuje tiež situácie, kedy je trh prekúpený alebo prepredaný, a to sledovanie určitých úrovní (napríklad hodnôt 30 a 70), ktoré varujú pred možným otočením trendu.

  Prekúpenosť (RSI nad 70) znamená, že na trhu už nie sú takmer žiadni kupujúci, preto ceny pravdepodobne klesnú, pretože tí, čo nakúpili, budú chcieť vybrať zisk predajom.

  Prepredanosť (RSI pod 30) je presne opačný prípad.

 • Príklad RSI

  V nasledujúcom grafe vidíte červeno zakreslený index RSI páru GBPUSD.

 


Mobile banner