Podmienky používania stránky www.FOREXPRO.sk

Článok 1
Úvodné ustanovenia
 1. Tieto podmienky (ďalej len "podmienky") upravujú podmienky používania investičného portálu prevádzkovaného spoločnosťou CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. verejne dostupných na internetovej stránke https://www.forexpro.sk (ďalej len "Stránky FOREXPRO").
 2. Prosíme všetky osoby, ktoré navštívili Stránky FOREXPRO(ďalej len "užívatelia") po prvýkrát alebo sa s Podmienkami ešte neoboznámili, aby tak urobili.
 3. Prevádzkovateľom Stránok FOREXPRO je CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.(ďalej len "CAPITAL MARKETS"), ktorá je licencovaným obchodníkom s cennými papiermi. Stránky FOREXPRO sú určené pre ľudí zaujímajúcich sa o svetové finančné trhy.
 4. CAPITAL MARKETS v tejto súvislosti upozorňuje, že obsah Stránok FOREXPRO nie je určený na používanie a / alebo sprístupňovanie verejnosti alebo rozširovanie akoukoľvek osobou, ktorá má sídlo, bydlisko alebo je rezidentom akéhokoľvek štátu, kde by takéto používanie bolo v rozpore s právnymi predpismi, prípadne by podliehalo súhlasu príslušného orgánu alebo inej oprávnenej osoby alebo splnenie akejkoľvek inej podmienky.
Článok 2
Autorské práva a ochranné známky
 1. Akékoľvek použitie Stránok FOREXPRO alebo ich akékoľvek časti iné ako pre osobnú potrebu alebo pre potreby spoločnosti zamestnávateľa, ktorá užívateľovi umožňuje využiť svojho technického zariadenia v súvislosti s plnením jeho pracovných povinností, je zakázané. Ďalej sú zakázané akékoľvek zásahy do technického alebo obsahového prevedenie a charakteru Stránok FOREXPRO. Použitie mimo osobnej potreby je neoprávneným zásahom do práv CAPITAL MARKETS a súčasne môže byť neoprávneným zásahom do práv subjektov, ktorých dáta, diela a informácie sú sprístupnené a šírené prostredníctvom Stránok FOREXPRO. Ďalej je zakázané spájať obsah Stránok FOREXPRO s inými autorskými dielami a databázami. Všetky obmedzenia sa vzťahujú tiež na všetky databázy a všetky diela, ktoré sú na Stránkach FOREXPRO dostupné. Poskytované informácie, dáta a články môžu byť užívateľom zobrazené na monitore počítača, zariadenia typu PDA alebo mobilného telefónu, jednotlivé stránky môžu byť vytlačené na papier, stránky môžu byť uložené elektronicky (čo neplatí v prípade servera alebo iného zariadenia prepojeného do počítačovej siete) a to len pre osobné použitie. Užívateľ nie je bez súhlasu CAPITAL MARKETS oprávnený:
  1. Údaje, dáta a články uvedené na našich stránkach archivovať, rozširovať alebo poskytovať verejnosti, pričom tento zákaz sa vzťahuje tiež na šírenie názvov, vrátane prezentovania obsahu v rámci iných databáz a diel.
  2. Využiť obsahu Stránok FOREXPRO k systematickému spracovaniu, vytváranie databáz a činnostiam iným ako čítanie a prezeranie pre osobnú potrebu.
  3. Vytvoriť priamu linku (internetový odkaz) k obsahu na Stránkach FOREXPRO.
 2. V prípade, že má užívateľ záujem na inom použitie Stránok FOREXPRO ako obyčajným prehliadaním a čerpaním informácií, nech sa obráti na (e-mail) info@capitalmarkets.sk.
 3. Užívateľ berie na vedomie, že CAPITAL MARKETS je registrovaná značka, ktorá nesmie byť nijako použitá bez písomného súhlasu CAPITAL MARKETS.
 4. Akékoľvek kopírovanie, rozširovanie alebo sprístupňovanie verejnosti obsahu zo zdrojov vyššie uvedených subjektov je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu.
Článok 3
Odkazy a prepojenia s inými www stránkami
 1. CAPITAL MARKETS nezodpovedá za obsah www stránok, ktoré sú dostupné prostredníctvom Stránok FOREXPRO, ako ani za záväzky osôb, ktoré ponúkajú, poskytujú alebo sprostredkovávajú služby na takýchto www stránkach.
 2. CAPITAL MARKETS nezodpovedá za obsah www stránok, z ktorých je možné sa pripojiť na Stránky FOREXPRO, ako ani za záväzky osôb, ktoré ponúkajú, poskytujú alebo sprostredkovávajú služby na takýchto www stránkach.
Článok 4
Obsah Stránok FOREXPRO
 1. CAPITAL MARKETS si vyhradzuje právo bez ohlásenia meniť a rozširovať obsah jednotlivých sekcií.
 2. Celý obsah Stránok FOREXPRO slúži len pre informáciu. Obsah Stránok FOREXPRO bol získaný zo zdrojov, ktoré CAPITAL MARKETS považuje za spoľahlivé.
 3. Obsah Stránok FOREXPRO je priebežne obnovovaný a upravovaný. Informácie, dáta, analýzy, názory, stanoviská alebo iné oznámenia uverejnené na Stránkach FOREXPRO musia byť posúdené vo vzťahu k podmienkam, za ktorých boli vypracované k okamihu ich prvého uverejnenia na Stránkach FOREXPRO.
 4. CAPITAL MARKETS si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu Stránok FOREXPRO.
Článok 5
Registrácia a odhlásenie
 1. Počas registrácie neplatených služieb musí používateľ vložiť správne a úplné informácie. Užívateľ je zodpovedný za to, že elektronický kontakt (e-mail), ktorý uvedie v rámci registrácie, existuje, a že je oprávnený tento elektronický kontakt používať pre prijímanie elektronickej pošty.
 2. Registrácia je relatívna vzhľadom k jednému existujúcemu konkrétnemu užívateľovi.
 3. Ak sa Užívateľ registrovali na akékoľvek služby poskytované alebo ponúkané na Stránkach FOREXPRO, môže kedykoľvek túto registráciu zrušiť na stránke s osobným profilom.
Článok 6
Upozornenie pre investorov
 1. Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivými investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotenia, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov.
 2. S investíciou je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a návratnosť pôvodne investovaných prostriedkov nie je zaručená.
 3. Poskytovanie investičných služieb obchodníkom s cennými papiermi nemožno považovať za formu ani ekvivalent kolektívneho investovania, vklad v banke, ani dôchodkového pripoistenia alebo poistenia.
 4. Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre investičných inštrumentov uvedených na Stránkach FOREXPRO sa môžu meniť, tzn. rast a klesať.
 5. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú tiež vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať ako pozitívny, tak aj negatívny vplyv na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce v iných menách, poprípade ich iné parametre.
 6. V prípade akéhokoľvek porovnaní na Stránkach FOREXPRO, či už ponúkaných investičných služieb, investičných nástrojov alebo osôb, ktoré investičnú službu / y ponúkajú, sú jeho súčasťou skutočnosti, ktoré boli v čase jeho vypracovania CAPITAL MARKETS k dispozícii a ktoré môžu mať na výsledok takéhoto porovnania podstatný vplyv.
 7. V prípade, že je na Stránkach FOREXPRO zmienka o Slovenskej národnej Banke, inom domácom alebo zahraničnom správnom úrade alebo inštitúcii vykonávajúci dohľad nad finančným trhom, nemožno z tejto zmienky vyvodzovať, že tieto inštitúcie (alebo ktorákoľvek z nich) zaručujú príjem z ktorejkoľvek investičné služby alebo návratnosť investícií, alebo že tieto inštitúcie takéto investície odporúčajú.
 8. CAPITAL MARKETS odporúča všetkým investorom, aby svoje investičné zámery a rozhodnutia pred ich realizáciou konzultovali so špecializovanými poradcami.
Článok 7
Vylúčenie zodpovednosti a záruk
 1. Každý užívateľ používa Stránky FOREXPRO na vlastné riziko. CAPITAL MARKETS nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu Stránok FOREXPRO. CAPITAL MARKETS nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v súvislosti s pripojením a užívaním Stránok FOREXPRO a ďalej za škody vzniknuté z dôvodu ich čiastočnej a / alebo úplnej nefunkčnosti.
 2. CAPITAL MARKETS nezaručuje možnosť pripojenia a bezchybné fungovanie Stránok FOREXPRO a nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v dôsledku nemožnosti pripojenia k týmto stránkam a / alebo nemožnosti využívania ich obsahu.
 3. V prípade nefunkčnosti Stránok FOREXPRO z technických dôvodov sa užívateľ môže pre získanie informácií obrátiť na spoločnosť CAPITAL MARKETS štandardnými komunikačnými prostriedkami.
 4. CAPITAL MARKETS nezodpovedá za pravdivosť, obsah a formu reklamy tretích osôb na Stránkach FOREXPRO.
Článok 8
Upozornenie pre právnické osoby
 1. Ak sa pre určitú službu ako používateľ registruje právnická osoba, môže tak urobiť len prostredníctvom osoby, ktorá je na to v súlade s jej internými pravidlami oprávnená.
Článok 9
Elektronická komunikácia
 1. Pri elektronickej komunikácii prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) nie sú informácie obsiahnuté v správe kódované. Z tohto dôvodu odporúčame používateľom, aby prostredníctvom elektronickej pošty neposielali žiadne informácie, ktoré považujú za osobné, dôverné, resp. ktoré sú chránené v súlade s právnymi predpismi alebo na ktorých utajenie majú záujem.
Článok 10
Platnosť a účinnosť
 1. Ak nie je výslovne uvedené inak, sú podmienky platné a účinné dňom ich prvotného uverejnenia na Stránkach FOREXPRO.
 2. Podmienky sa nevzťahujú na úkony vykonané prostredníctvom stránok www.FOREXPRO.sk, ktoré sú záväzné pre CAPITAL MARKETS na základe dohody uzavretej medzi CAPITAL MARKETS a klientom pri vykonávaní obchodov podľa osobitných predpisov, najmä podľa právnych predpisov upravujúcich činnosť CAPITAL MARKETS.
 3. V PRÍPADE, ŽE S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, OPUSŤTE PROSÍM TIETO STRÁNKY A NAĎALEJ NEPOUŽÍVAJTE STRÁNKY CAPITAL MARKETS.